28 jul 2018

Rådgivning om valg af ejerskifteforsikring

Er du boligkøber, skal du kræve rådgivning om valg af ejerskifteforsikring

Uanset om du anvender en boligadvokat, købermægler, ejendomsmægler eller juridisk køberrådgiver i forbindelse med dit huskøb, skal du som huskøber kræve, at modtage rådgivning om valg af ejerskifteforsikringen.

Valg af ejerskifteforsikring er et, af de vigtigste valg i en ejendomshandel. Det er det eneste valg, man ikke kan lave om på som boligkøber, når først man har fået nøglen til det nye hus.

Mange boligkøber tegner desværre en ubrugelig ejerskifteforsikring, uden at vide det og som de betaler rigtig mange penge for. Først den dag de står med en skjult skade, til flere hundrede tusinder kroner, finder de ud af, at de har valgt den forkerte ejerskifteforsikring, til deres hus, fordi forsikringen ikke dækker.

Der er kæmpe forskel på de ejerskifteforsikringer, som findes på markedet i dag og derfor skal du som huskøber kræve rådgivning, så et valg kan træffes på et oplyst grundlag og dette har du/I krav på.

I henhold til bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning og god advokat skik, er der nogle helt klare regler, som skal overholdes og man som kommende huskøber skal oplyses om, ved en bolighandel, heriblandt rådgivning om ejerskifteforsikring. Den rådgivning om ejerskifteforsikring man modtager i en bolighandel, skal samtidig være 100 pct. uafhængig og ens rådgiver må ikke modtage skjulte provisioner o.l. fra forsikringsselskaber.

Kompletkøberrådgivning.dk har her prøvet at give et samlet overblik over de rådgivere som findes til boligejere i forbindelse med huskøb. Samt deres rådgivningsforpligtigelser. Dette gør vi fordi, at mange kunder kommer i glemme, fordi de har modtaget utilstrækkelig rådgivning ved køb af deres hus. Der er derfor mulighed for at stille din rådgiver til ansvar for den rådgivning, som du/I modtager i forbindelse med et boligkøb, når du/I står tilbage med skade til flere hundrede tusinder, som forsikringen ikke dækker.

Advokatrådets responsumudvalg har tidligere redegjort for advokaters rådgivningsforpligtelse ved berigtigelse af ejendomshandler og overfor for advokater slået fast, at det ikke er nok kun at rådgive boligejere om, hvilke ejerskifteforsikringer der er billigst, og undlade at rådgive om kvaliteten af forsikringen, herunder om eventuelle huller i dækningen. Det kan være forbehold og klausuler, som er indsat i et forsikringstilbud og her kræves det, at en advokat rådgiver om betydningen af disse.

Advokatrådets responsumudvalg skriver videre følgende: Det må herefter kunne forventes, at advokater, der beskæftiger sig med boligrådgivning, rådgiver om alle forhold, der vurderes at være af betydning for den konkrete handel, herunder naturligvis valg af ejerskifteforsikring, forudsat klienten ikke specifikt har fravalgt rådgivning om dette.

Det er i den forbindelse naturligt, at rådgivningen omfatter orientering om betydningen af eventuelle individuelle vilkår, dækningsmæssige forskelle under den udvidede ejerskifteforsikring samt den risiko, der måske kan være forbundet med at tegne en forsikring i et agentur fremfor i et dansk forsikringsselskab. Rådgivningen skal sikre, at klienten/boligkøberen på et oplyst grundlag kan træffe beslutning om valg af ejerskifteforsikring.

Efter såvel retsplejelovens § 126, stk. 1, som pkt. 9.1 i de advokatetiske regler skal en advokat som klientens uafhængige rådgiver varetage dennes interesser grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger.

RETSPLEJELOVEN § 126

  • 126 En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.

DE ADVOKATETISKE REGLER

9.1 En advokat skal som klientens uafhængige rådgiver varetage klientens interesser grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv kræver.

BEKENDTGØRELSE OM GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING

  • 2. Den, som erhvervsmæssigt yder rådgivning af overvejende juridisk karakter, skal udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning. Rådgiveren skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til kundens tarv tilsiger.

Stk. 2. Rådgiveren skal handle redeligt og loyalt over for kunden. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende.

De samme regler om god skik, vi kender fra advokater gælder også i forbindelse med brug af rådgiver, som bruger betegnelsen juridisk rådgivning eller betegnelsen købermægler. Som købermægler under Dansk Ejendomsmæglerforening er man ligeledes underlagt lov om juridisk rådgivning og Dansk Ejendomsmæglerforenings kvalitetsnormer på området om god skik.

Det betyder, at uanset om du anvender en Boligadvokat, ejendomsmægler, købermægler eller juridisk rådgiver, skal du kræve at få rådgivning om de forskellige ejerskifteforsikringer og rådgivning om de individuelle forhold, herunder betydningen af de forbehold/klausuler forsikringsselskaberne indsætter i deres tilbud på baggrund af anmærkningerne i tilstandsrapporterne og el-rapporterne.

Formand for danske Boligadvokater Jan Schøtt Pedersen, har tidligere udtalt sig til pressen i økonomisk ugebrev: at købermæglere er stillet på samme måde som en advokat, og jeg vil tro, at de vil blive bedømt på lige fod med advokaterne,” Ligeledes har den tidligere formand og stifter af danske Boligadvokater Henrik Høpner udtalt til samme medie at han er enig: ”Det er min opfattelse, at er man købers mægler, bør man have den samme rådgiverforpligtelse som en Boligadvokat. Hvis man vil levere den samme ydelse, bør der gælde de samme regler,” siger Henrik Høpner, der også har siddet i Advokaternes Responsumudvalg i seks år.

FORSIKRINGSFORMIDLING, jf. LOVBEKENDTGØRELSEN nr. 1065 af 22. august 2013.

Forsikringsmægler: En forsikringsmægler er en uvildig rådgiver, som kan hjælpe dig med at vælge det forsikringsselskab, som kan give dig den helt rigtige dækning til den bedst mulige pris.

Personer, der udøver forsikringsmægling, skal have tilladelse hertil af Finanstilsynet. Virksomheden er underlagt Finanstilsynets tilsyn og skal være registreret i et offentligt tilgængeligt register i medfør af lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013.

Forsikringsmægling er defineret i loven som den aktivitet, som består i at yde kunden rådgivning på basis af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt, og den aktivitet, der består i at præsentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med forsikringsselskaberne herom. En forsikringsmægler kan derudover medvirke ved at bistå kunden i skadetilfælde.

Skrevet af Tue Elmose Trnka

Direktør